segunda-feira, julho 03, 2006

PLENO DO 28 DE XUÑO (MOCIÓN)

O PP votou en contra dunha moción do BNG que solicitaba a revisión dos gastos en organos de goberno no orzamento de 2006. A moción atendía a un compromiso expresado polo alcalde nun pleno anterior que ao votar en contra, incumple a súa propia palabra. Por outra banda, o grupo municipal do PP, segue a "poñerse as botas" á conta dos cartos de todos. Recordamos que os concelleiros que forman parte da Comisión de Goberno reciben 90 € por sesión (cando as dietas no resto das comisións ascenden a 60 €) ; ademais o grupo municipal do PP, a maiores dos salarios do alcalde e teniente de alcalde, recibe 2.400 € mensuais.

MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Na sesión plenaria do pasado 29 de Novembro, o ser Alcalde comprometeuse –tal e como consta na acta aprobada do devandito pleno- a revisar os gastos do capítulo de organos de goberno se existía algún concello cunha porcentaxe menor de gasto nesa partida (sobre o orzamento total). Consultados os orzamentos previstos de diversos concellos da comarca o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Outes puido comprobar que:
a) No concello de Carnota, o gasto en de organos de goberno representa un 1,31% do orzamento total.
b) No concello de Lousame o gasto en de organos de goberno representa un 2,66% do orzamento total.
c) No concello de Outes o gasto en organos de goberno ascende a 3,34% do orzamento total.

Polas razóns indicadas e atendendo ao compromiso asumido polo Sr. Alcalde, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Outes proponlle ó Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte:


ACORDO:

- Que se procede á modificación inmediata do crédito previsto para atender ao gasto en organos de goberno nos orzamentos de 2006 do concello de Outes.
- Que entre as partidas onde se leven a cabo reduccións se inclúa a destinada a dietas por Comisións de Governo (polo que os representantes en ditas comisións reciben 90 €, cando a participación no resto das comisións ascende a 60 €).

1 Comments:

Anonymous BNG Carnota said...

Moi boas
Estaba buscando un xeito de contactar con vós.
Agradecería unha resposta a carnota*bng-galiza.org
Unha aperta forte!
(substituír * por @)

sábado, julho 08, 2006 12:37:00 AM  

Postar um comentário

<< Home