segunda-feira, novembro 29, 2004

Estamos construíndo un País...

Xa podedes participar no deseño do novo estatuto que o noso país necesita:

www.novoestatuto.com

Saúdos.

quinta-feira, novembro 25, 2004

DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES

Hoxé o día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres. O BNG de Outes participa desta loita e quer solidarizarse con todas as mulleres que sufren a violencia machista.

Achegámosvos este fermoso texto de Xosé Carlos Caneiro que recolle o desexo e a esperanza de moitos.

quarta-feira, novembro 24, 2004

O CENTRO DE SAÚDE DE OUTES NECESITA MÁIS MÉDICOSNo Pleno Ordinario celebrado o día 28 de outubro deste ano 2004, o concelleiro e portavoz do Grupo Municipal, Francisco M. Quintela Romero, presentou a seguinte moción para que se dote o Centro de Saúde de Outes con máis médicos:


Antonte saiu nos medios de comunicación unha reseña na que se facia mención á necesidade de máis persoal sanitario no Centro de Saúde de Outes. A situación de deterioro que se está a dar dende fai algún tempo é do dominio público. Así, son numerosas as queixas que teñen manifestado os usuarios da sanidade pública, e que se orientan, sobre todo, a problemas de desatención. A isto hai que sumarlle a denuncia pública que, sobre a situación de precariedade, teñen feito algúns delegados de persoal do SERGAS.
O problema principal estriba en que non hai persoal suficiente, de tal xeito que, os profesionais sanitarios, teñen que atender aos doentes con excesiva rapidez, cos serios problemas derivados desta situación: incremento do risco de erros na atención, diminución da calidade do servizo, longas esperas antes da atención, descontento dos doentes, etc. O persoal do centro está sometido a un ritmo que non é o recomendábel nen para os doentes, nen para eles.
A situación do servizo, ainda que é manifestamente mellorábel pero soportable, polas mañáns, acada especial gravidade polas tardes. Así, unha soa doutora vese na obriga de atender tanto aos pacientes do seu cupo como ás urxencias que chegan ao Centro de Saúde, das que algunhas son nos domicilios, o que provoca, incluso, que o Centro quede desatendido.
Polo o exposto, o Grupo Municipal do BNG, solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte:

ACORDO

Que Sr. Alcalde se dirixa ás autoridades sanitarias, nomeadamente ao Sr. Conselleiro de Sanidade e á Dirección do SERGAS, de maneira inmediata, e xestione o nomeamento dun médico máis, para o Centro de Saúde de Outes, que atenda ás urxencias que xurdan polas tardes e a enfermos de cupo, se fose necesario.


A moción quedou sobre a mesa á espera de que se reuniran os representantes do médicos coa dirección do SERGAS para tratar este problema

segunda-feira, novembro 08, 2004

NOVAS NACIONAIS

O número dous do BE NE GA ao día, xa no prelo, aposta por un cambio político liderado por un presidente nacionalista.

TRATAMENTO ILEGAL DOS RESIDUOS DE OBRAS POR PARTE DO CONCELLO

O BNG quere denunciar publicamente a actitude carente de respecto coa legalidade vixente e co Medio Ambiente que está a ter o grupo de Goberno do PP en Outes; este comportamento foi confirmado publicamente polo mesmo Alcalde López Crespo no Pleno do pasado xoves día 27 de outubro en repetidas ocasións, tal como consta na Acta correspondente; Dous exemplos concretos, poden poñer de manifesto un comportamento que ademais de ilegal consideramos que é totalmente impropio dunha autoridade pública nunha sociedade minimanente avanzada:
· PISCINA MUNICIPAL:. Tras a fractura inesperada da construción do recipiente da piscina por motivos que se descoñecen, o Alcalde non ten reparos en afirmar no Pleno, que unha parte dos residuos de tal desfeita foron enterrados, para poder proceder a instalar un novo recipiente; estamos por tanto ante a confesión pública dunha forma de proceder que non só constitúe unha infracción senón que ademais ten graves efectos contaminantes. Os residuos de obras teñen que ser transportados polo seu productor a vertedoiros especiais habilitados ao efecto e nunca soterrados, así se estabelece na normativa vixente, pero o Alcalde non só incumpre a lexislación, senón que ademais fachendea publicamente delo. Queremos manifestar o noso desexo,polo ben de todos, de que as obras da piscina, se fagan correctamente e estean rematadas canto antes, pois até o momento só podemos dicir que estamos asistindo a unha verdadeira desfeita sen precedentes no Concello de Outes e que, como xa é sabido, se lle foi absolutamente das mans ao Sr. Crespo.
· VERQUIDOS INCONTROLADOS NOUTROS LUGARES: O Alcalde tamén recoñece no Pleno que en zonas como a braña que existe no lugar do Areal estanse verquendo entullos de obras polo propio Concello, un novo recoñecemento público da infracción que se está cometendo; o Alcalde procedeu recentemente, nun acto hipócrita e de cara a galería, a ceibar aves de orixe autóctono , unha auténtica cerimonia esperpéntica se temos en conta que esa farsa se estaba a realizar nun humidal onde o mesmo López Crespo ordea con frecuencia o verquido de entullos de obras cuns efectos que están á vista de calquera que se achegue até o lugar: unha penosa demostración de dobre moral.
O BNG lembra que os residuos de obras deben ser xestionados conforme ao procedimento que estabelece a normativa e que son feitos moi graves os que están a ocorrer, que chegan até estremos esperpénticos cando escoitamos ao Alcalde confesalos nun Pleno nun acto de verdadeira mofa de toda a cidadanía. O BNG quere denunciar publicamente esta situación tan lamentábel de abuso de poder, no que o goberno municipal prescinde total e absolutamente do procedimento legalmente estabelecido ao estilo dunha “república bananeira”.

BNG de Outes
2 de novembro de 2004

sábado, novembro 06, 2004

PROPOSTAS DO BNG SOBRE A SITUACIÓN DO SERVIZO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OUTES


O BNG quere poñer de manifesto a problemática situación que se está a dar no Centro de Saúde de Outes. Así, son numerosas as queixas que os veciños da localidade están manifestando, que se basean sobre todo en problemas de desatención. A isto hai que sumarlle a denuncia pública que sobre esta situación de precariedade xa fixeron algúns delegados de persoal do SERGAS. O problema principal estriba en que non hai persoal suficiente, de tal xeito que os profesionais sanitarios teñen que atender aos doentes con excesiva rapidez cos serios problemas derivados desta situación: incremento do risco de erros na atención, diminución xeral da calidade do servizo, longas esperas antes da atención, descontento dos doentes etc. O persoal do centro está sometido a un ritmo que non é o recomendábel nen para os doentes, nen para eles. Pero se a situación en xeral do servizo é manifestamente mellorábel, o problema acada especial gravidade polas tardes, así, unha soa doutora vese na obriga de atender tanto aos pacientes que chegan como algunhas urxencias, das cales algunhas son a domicilio; isto chega a provocar incluso que o Centro chegue a quedar desatendido; por todo isto :
· Solicitamos que como primeira medida urxente, e sen prexuízo doutras melloras que se deben de levar a cabo nun futuro, se incremente o persoal do turno de tarde,no Centro de Saúde de Outes; como mínimo precísase un médico máis.
· En congruencia co exposto incluiremos como unha demanda máis das que faremos para o proxecto de orzamentos da Xunta para o ano 2.005, no relativo a Outes, o incremento do gasto preciso para a mellora do servizo.
· Tamén solicitaremos no Pleno do Concello do xoves 28 de outubro que o Concello de Outes leve a cabo as xestións oportunas para a mellora da situación.

BNG en Outes
27 de outubro de 2004

segunda-feira, novembro 01, 2004

CONTRATACIÓN SERVIZO DE LIMPEZA

O BNG de Outes quere denunciar neste escrito a actitude carente de transparencia e prevaricadora que está amosar o alcalde de Outes, C. López Crespo e o PP na súa xestión de goberno. En concreto, a nosa denuncia está referida á subcontratación dos servizos de limpeza de xardíns e áreas públicas que pretende levar a cabo o equipo de goberno. Neste sentido o alcalde non tivo reparos en afirmar, a preguntas do BNG sobre o estado lamentábel de determinados xardíns e áreas, que estaban esperando a que rematara de constituírse unha empresa para outorgarlle as labouras de limpeza.

Ante estas declaracións que están recollidas nas actas dos plenos do día 18 de Maio e 24 de Xuño de 2004, o BNG non pode máis que avergoñarse da absoluta indecencia amosada polo Sr. Alcalde e que converte ao noso Concello nunha auténtica república “bananera”. Queremos recordarlle ao PP e ao Sr. Alcalde que a xestión pública ten que rexirse pola transparencia e pola igualdade en canto ó tratamento dos cidadáns, aspectos estes que non parecen entrar no vocabulario dos gobernantes de Outes.

Neste mesmo sentido o BNG está a estudar a posibilidade de denunciar os feitos enunciados perante a fiscalía xeral de Galicia pois poderían constituír, na nosa opinión, un triste caso de prevaricación por parte do equipo de goberno e do alcalde do PP.


En Outes, 16 de Outubro de 2004