quarta-feira, setembro 06, 2006

NOVA WEB DO BNG DE OUTES

Estrenamos nova web no BNG de Outes. Está aínda en período de probas, podes picar aquí para acceder.

sexta-feira, julho 21, 2006

OFICINA DE ATENCIÓN AOS AFECTADOS POLA CONSTRUCCIÓN DA VARIANTE

O BNG de Outes pedirá ao concello que abra unha oficina temporal para informar e
asesorar aos viciños de Outes afectados pola construcción da denominada
"Variante de Outes", que atravesa, entre outros, os lugares de Ribas de Mar,
Rates, Lagoa e Bendimón.

Esta é a moción presentada polo BNG o pasado 17 de Xullo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Nestes momentos a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, no marco do proxecto de construcción dunha variante na C-550 ao seu paso por Outes atópase redactando o proxecto definitivo que deberá sair a exposición pública en próximas datas. Este proxecto conleva a ocupación de numerosas propiedades nos lugares de Ribas de Mar, Rates, Lagoa, Bendimón e outros lugares do municipio. Este feito fai necesario que os cidadáns afectados polas ocupacións conten coa máxima información posíbel e o asesoramento pertinente, de cara a que a afectación e os danos ocasionados nas súas propiedades sexan os menores posíbeis.

Por esa razón o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Outes proponlle ó Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte:


ACORDO:

Que o Concello de Outes cree unha oficina temporal, cos medios técnicos e humanos necesarios, de cara a atender as necesidades de información e asesoramento dos cidadáns afectados pola afectación dos terreos.

En Outes a 17 de Xullo de 2006

segunda-feira, julho 03, 2006

PLENO DO 28 DE XUÑO (MOCIÓN)

O PP votou en contra dunha moción do BNG que solicitaba a revisión dos gastos en organos de goberno no orzamento de 2006. A moción atendía a un compromiso expresado polo alcalde nun pleno anterior que ao votar en contra, incumple a súa propia palabra. Por outra banda, o grupo municipal do PP, segue a "poñerse as botas" á conta dos cartos de todos. Recordamos que os concelleiros que forman parte da Comisión de Goberno reciben 90 € por sesión (cando as dietas no resto das comisións ascenden a 60 €) ; ademais o grupo municipal do PP, a maiores dos salarios do alcalde e teniente de alcalde, recibe 2.400 € mensuais.

MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Na sesión plenaria do pasado 29 de Novembro, o ser Alcalde comprometeuse –tal e como consta na acta aprobada do devandito pleno- a revisar os gastos do capítulo de organos de goberno se existía algún concello cunha porcentaxe menor de gasto nesa partida (sobre o orzamento total). Consultados os orzamentos previstos de diversos concellos da comarca o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Outes puido comprobar que:
a) No concello de Carnota, o gasto en de organos de goberno representa un 1,31% do orzamento total.
b) No concello de Lousame o gasto en de organos de goberno representa un 2,66% do orzamento total.
c) No concello de Outes o gasto en organos de goberno ascende a 3,34% do orzamento total.

Polas razóns indicadas e atendendo ao compromiso asumido polo Sr. Alcalde, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Outes proponlle ó Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte:


ACORDO:

- Que se procede á modificación inmediata do crédito previsto para atender ao gasto en organos de goberno nos orzamentos de 2006 do concello de Outes.
- Que entre as partidas onde se leven a cabo reduccións se inclúa a destinada a dietas por Comisións de Governo (polo que os representantes en ditas comisións reciben 90 €, cando a participación no resto das comisións ascende a 60 €).

ERRO NA RESEÑA RECOLLIDA EN LA VOZ DE GALICIA

A reseña recollida por La Voz de Galicia referente ao pleno do pasado 29 de Xuño ten un erro ao indicar que o BNG se opuxo ás propostas de concesión do San Cosmeiro de Ouro realizadas por PP e PSOE. O BNG abstívose en ámbalas dúas propostas ao considerar que o procedemento de concesión non é democrático. De feito, no propio pleno aprobouse o regulamento polo que a partires de agora o San Cosmeiro de Ouro será outorgado por unha comisión creado ao efecto e formada por tódolos grupos políticos. Curiosamente o regulamento aprobouse despois de aprobarse a proposta do grupo de goberno de concesión do San Cosmeiro.

domingo, julho 02, 2006

PLENO DO 28 DE XUÑO (ROGOS)No pleno do pasado 28 de Xuño o BNG presentou os seguintes rogos:

ROGO 1: Pista deportiva de Ribas de Mar:
A pista deportiva localizada en Ribas de Mar presenta un lamentábel estado de abandono que constitúe ademáis un potencial perigo para os seus usuarios. Entre os problemas que amosa están os seguintes:
- As porterías non están fixadas ao chan, e non teñen redes.
- A xunta de dilatación é excesicamente ancha.
- Non evacúa convenientemente a auga da choiva.
Rógase que, no prazo de tempo máis curto posíbel, se procede ao adecentamento destas instalacións.

ROGO 2: Contedores soterrados na Ribeira do Freixo
Nestes momentos estanse a executar as obras de mellora das instalacións portuarias e da fachada marítima da Ribeira do Freixo. Polo que puido coñecer o G.M. do BNG de Outes entre as actuacións prevese a colocación dunha área para contedores de residuos.
Rógase que, no lugar dos tradicionais contedores ao ar libre, se instalen contedores soterrados pois consitúen unha mellor solución de cara a incrementar a calidade de vida de cidadáns e usuarios.

ROGO 3. Reparación dos viais do lugar de Siavo (Freixo) (FOTO)
Debido ás obras de saneamento o estado de varios viais da zona de Siavo é lamentábel, situación que levan sufrindo os veciños dende fai varios meses.
Rógase que, no prazo de tempo máis curto posíbel, se proceda ao adecentamento deses viais.

ROGO 4. Retirada vehículo na Capela de San Paio (San Lourezo):
Na parroquia de San Lourenzo, á beira da Capela de San Paio, atópase dende fai varios meses un coche abandonado.
Rógase que se inician os trámites necesarios, por parte do concello, para que dito coche sexa retirado do lugar onde se atopa.

ROGO 5. Adecentamento área antiga escola unitaria de Tarás:
A antiga escola de Tarás conta cunha pequena pista de deportes anexa que agora mesmo está inservíbel e que, dada a súa situación, podería adecentarse como mirador e como área de recreo realizando un pequeno investimento. Do mesmo xeito, cumpriría adecentar as propias instalación da escola que, como podemos comprobar nos distintos procesos eleitorais, amosan un estado de abandono.

sexta-feira, maio 12, 2006

Reunión co Director Xeral de Montes

O representante da Asociación de Veciños de San Ourente de Entíns, Xoán Domingo Caamaño e o voceiro do Grupo Municipal do BNG de Outes, Manuel González, mantiveron hoxe unha reunión co Director Xeral de Montes da Xunta de Galicia, Alberte Souto, na que se tratou a situación na que se atopa o proceso de calificación como monte en man común, do monte de “Gende” sito na parroquia de San Ourente no concello de Outes.

A calificación como monte en man común, que xa fora concedida polo xurado provincial de montes no ano 2002, foi anulada polo anterior governo (Consellería de Medio Ambiente) a un mes das eleicións (maio de 2005) atendendo a un recurso presentado por José Manual Mayán, deputado autonómico do Partido Popular na anterior lexislatura e orixinario de San Ourente de Entíns. Posteriormente a asociación de viciños presentou alegacións á decisión tomada pola consellería que están pendentes de contestación.

O director xeral comprometeuse a revisar o expediente e a dar contestación o máis axiña posíbel as alegación presentadas pola asociación de viciños.

Por outra banda, tamén se abordou a posibilidade de reforestar unha importante área doutro monte, neste caso de propiedade particular dos viciños de San Ourente de Entíns e que se achegaría as 160 Has de terreo. O director xeral comprometeuse neste caso a estudiar as posíbeis vías de financiamento do proxecto de reforestación. Tamén se estudiaría a posibilidade de reparcelar dito monte de cara a conseguir unha explotación óptima do mesmo.

sexta-feira, abril 28, 2006

PLENO ORDINARIO ABRIL

No pleno do 27 de Abril de 2006 o BNG de Outes presentou as seguintes iniciativas:

1. MOCIÓN

Numerosos lugares do concello de Outes contan cunha moi deficiente cobertura da sinal de televisión debido a inexistencia de infraestructura adecuada.
Por esa razón o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Outes proponlle ó Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte:

ACORDO:

- Que dende o concello se faga un breve estudio identificación daqueles lugares onde a conbertura é deficiente.
- Que se inste aos organismos e entidades pertinentes á dotar de infraestructura adecuada de cara a solucionar as eivas identificadas.

A moción foi aprobada por unanimidade.


2. ROGO:

As beiras de numerosos ríos do noso concello, entre os que se atopa o río Merlán ao seu paso polo estrada de Rates, amosan un estado de abandono o cal –se ben en grande parte do curso dos devanditos ríos non resulta un inconvinte- si que da lugar a diversas problemáticas nas zonas máis achegadas as poboacións. Por todo iso, rógase que dende o Concello se adecúen as beiras dos ríos naqueles tramos nos que transcurren máis achegados as vivendas.

3. Pregunta:

O pasado dia 22 de Marzo, saíron publicadas no DOG unhas liñas de axudas destiñadas desde a Consellaria de Innovación e Industria a impulsar o comercio, cun orzamento de máis de 7.8 millóns de euros. Estas axudas están incluídas no Plan de Renovación e Mellora do Comercio Galego que entre outras cuestións persegue o impulso dos espazos de uso comercial como fórmula para conxugar os intereses entre o comercio e o entorno no que se desenvolve a súa actividade.

Entre outras medidas aplicadas por esta consellaría, a Xunta de Galiza está a facer unha aposta clara polo pequeño e mediano comercio. Outras axudas destiñadas directamente a este sector para a renovación e mellora dos estabelecementos, así como as axudas destiñadas a potenciar o comercio no rural ou da artesanía, son unha mostra disto.

Que xestións se realizaron dende a alcaldía para beneficiarse destas actuacións destinadas á mellora do comercio local?

O goberno municipal contestou que se enviaran aos comerciantes a información sobre as devanditas axudas e que, nas liñas dirixidas aos concellos, se solicitara o amaño da rúa do Conchido onde se celebra a feira unha vez ao mes.

Dende o BNG consideramos que se debería ter aproveitado esta liña de axudas para, en coordinación cos comerciantes, desenvolver un plano de dinamización do comercio en Outes. Non podemos obviar a febleza extrema do tecido comercial do concello polo que se fai necesario poñer todos os recursos e ideas ao servizo deste sector co obxectivo de crear riqueza e emprego. Por outra banda non é suficiente con enviar unha misiva aos comerciantes informándoos das axudas senón que debería ser o propio concello, a partir da oficina de desenvolvemento local, quen apoiara e canalizara esas axudas.

sexta-feira, fevereiro 24, 2006

PLENO ORDINARIO DE FEBREIRO

No pleno ordinario celebrado o pasado 23 de Febreiro abordáronse, entre outros temas, os seguintes:
- Aprobación dunha modificación nas condicións de pago dun dos préstamos que o concello ten vixentes. A alcaldía decidíu negociar unha moratoria de dous anos na amortización dos préstamos dos que é titular o que lles permitirá, segundo o expresado polo alcalde, atender gastro extraordinarios. O BNG expresou as súas dúbidas a cerca do carácter extraordinario deses gastos (entre eles "material para a escola obradoiro") e sinalou a coincidencia desa moratoria co período preeleitoral no que nos atopamos.
- O BNG solicitou o seguinte:
a) Que se inste aos responsábeis do centro médico a habilitar máis alternativas horarias para a recollida de receitas por parte dos usuarios.
b) Que se adecenten os camiños que van as praias de Cuterín e de Arnela, no Freixo.
c) Que se repoñan as arbores plantadas no paseo marítimo do Freixo.

Do mesmo xeito o BNG apoiou as seguintes propostas prantexadas no pleno polo PSdG-PSOE:
a) A devolución das competencias que o pleno, a iniciativa do grupo popular, delegou no alcalde.
b) A eliminación de vertedoiros incontrolados, a solución dos problemas do punto limpo e a posta en marcha dunha campaña de concienciación medioambiental, por parte do concello.

Finalmente, co gallo do 25 aniversario do Golpe de Esado do 23-F, o BNG dou pé á aprobación dunha moción de urxencia onde se condenaba o golpe e onde se sinala o compromiso democrático das tres forzas políticas. Ningunha instancia, nin civil, nin militar nin relixiosa pode suplantar a vontade do pobo.